Meilleure interprétation masculine 2019


Joel Basman Portrait©Basman
Joel Basman Portrait©Basman

Joel Basman (Motti)

dans «Wolkenbruch» de Michael Steiner
vers le film «Wolkenbruch»
Joel Basman


Max Hubacher©Hubacher
Max Hubacher©Hubacher

Max Hubacher (Jonas)

dans «Der Läufer» de Hannes Baumgartner
vers le film «Der Läufer»


maxSimonischeck©AgenturSimonischeck
maxSimonischeck©AgenturSimonischeck

Max Simonischek (Zwingli)

dans «Zwingli» de Stefan Haupt